คู่มือปฏิบัติงาน

Title
แนวทางการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง
 1 file(s)  5 downloads
คู่มือ 22/02/2021 Download
แนวทางการจัดทำการควบคุมภายใน (สิงหาคม 2563)
 1 file(s)  4 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (มกราคม 2563)
 1 file(s)  3 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (มกราคม 2562)
 1 file(s)  3 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  5 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
งานสารบรรณ (ฉบับปรับปรุง) มีนาคม 2561
 1 file(s)  2 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
คู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มีนาคม 2560)
 1 file(s)  3 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
งานก่อสร้างกับเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (ตุลาคม 2559)
 1 file(s)  2 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
ขั้นตอนการใช้ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(MIS)ของฝ่ายตรวจสอบภายใน กรณีการขอจัดหาพัสดุของหน่วยงานและกรณีการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน (ธันวาคม 2558)
 1 file(s)  2 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่ายตรวจสอบภายใน (สิงหาคม 2558)
 1 file(s)  3 downloads
คู่มือ 16/02/2021 Download