ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการครุภัณฑ์
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสงวน บุญปิยทัศน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าเยี่ยมชมครุภัณฑ์ และสอบถามคุณสมบัติของครุภัณฑ์ การใช้งาน การเก็บรักษาครุภัณฑ์ ดังนี้

ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงโบกี้รถไฟสำหรับวิศวกรรมระบบราง 4.0 ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
ชุดพัฒนายานพาหนะไร้คนขับสำหรับปฏิบัติการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
ชุดอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมจำลอง พร้อมระบบออกและแสดงผลงานด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรมสำหรับงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสุรภัฎพิสิษฐ์ ชั้น 3

คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นางสาวฐาปนีย์ ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 21 นางพิมพ์ใจ อยู่ทรัพย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีนายสงวน บุญปิยทัศน์ ประธานกรรมการตรวจสอบให้การต้อนรับ

ฝ่ายตรวจสอบภายในศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.สราวุธ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นายนิติกร นิตยาชิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับคณะดูงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีนายสงวน บุญปิยทัศน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมในการศึกษาดูงาน