ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

Title
กค 0409.4/ว 47 การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.2/ว 614 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.4/ว 23 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.2/ว 123 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.3/ว 105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ 15/02/2021 Download