ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Title
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
 1 file(s)  3 downloads
ระเบียบ 03/07/2023 Download
พระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  4 downloads
ระเบียบ 03/07/2023 Download
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  5 downloads
ระเบียบ 03/07/2023 Download
กค 0409.3/ว 36 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
 1 file(s)  10 downloads
ระเบียบ 17/03/2022 Download
กค 0409.4/ว 47 การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 1 file(s)  16 downloads
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.2/ว 614 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
 1 file(s)  11 downloads
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.4/ว 23 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
 1 file(s)  9 downloads
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.2/ว 123 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 1 file(s)  13 downloads
ระเบียบ 15/02/2021 Download
กค 0409.3/ว 105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 1 file(s)  12 downloads
ระเบียบ 15/02/2021 Download